Đang thực hiện
PP Pack Making Joint Stock Company
Hai Phong ,
Contact

Hotline:

Mr.Dinh: +84 90 204 5999

Email: maithucdinh@gmail.com

Mr.Quyet: +84 91 332 8259

Email: quyethaipac@gmail.com

Fax:

+84 225 383 5506

Customers


News

News

• Haipac go together with Cargill Vietnam builds 80th school in Vietnam.

 Cargill Cares


 Cargill Cares

• Resolution 21/7/2017 /NQ-HĐQT.
• Resolution 6/6/2017 /NQ-HĐQT.
• Meeting result document ĐHCĐ HPB 2017.
• Meeting document HPB 2017.
•Report of HPB-2016.
• Thông báo thực hiện quyền HPB năm 2017.
• Giấy ủy quyền dự họp cổ đông HPB năm 2017.
• Công ty Cổ phần bao bì PP tuyển dụng.
• Thông báo họp đại hội cổ đông( thay thế) HPB năm 2017.
• Thông báo họp đại hội cổ đông HPB năm 2017.
• Nghị quyết hội đồng cổ đông HPB năm 2017.
• Báo cáo Cổ đông lớn - Cổ đông nước ngoài HPB năm 2016.
• Báo cáo Quản trị HPB năm 2016.
• Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016.
• Biên bản họp HĐQT 15/6/2016
• Nghị quyết 15/6/2016/NQ-HĐQT
• Nghị quyết 04/5/2016/NQ-HĐQT
• Chứng từ đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
   * Biên bản họp
   * Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
   * Báo cáo của ban kiểm soát
   * Báo cáo công tác HĐQT
   * Chương trình đại hội đồng thường niên 2016
   * Nghị quyết đại hội đồng CĐ thường niên 2016
   * Tờ trình đại hội đồng CĐ thường niên 2016
• Báo cáo thường niên 2015
• Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015
• Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
10.Thông báo quyền tham dự ĐHĐCĐ 2016
• Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
   * Trang 1
   * Trang 2
• Báo cáo quản trị Công ty năm 2015
   * Trang 1
   * Trang 2
   * Trang 3
   * Trang 4
• Quyết định 1/12/2015/NQ-HĐQT
• Quyết định 1/12/2015/NQ-HĐQT
Từ khóa:in, màu, khổ, lớn, decan, pp
Products nổi bật
Food stuff packaging bag
Food stuff packaging bag

Food stuff packaging bag

Fertilizer packaging bag
Fertilizer packaging bag

Fertilizer packaging bag

Food & agriculture packaging bag
Food & agriculture packaging bag

Food & agriculture packaging bag

Cement Packaging Bag
Cement Packaging Bag

Cement Packaging Bag

Container Bag
Container Bag

Container Bag

PP woven fabric roll
PP woven fabric roll

PP woven fabric roll

Tel : +84 (225) 3783922 - 3856268 - Fax : +84 (225) 3835506 - Email : haipacpphp@vnn.vn