Đang thực hiện
Công ty cổ phần bao bì PP
Hải Phòng ,
Liên Hệ

Hotline:

Mr.Định: 0902045999

Email: maithucdinh@gmail.com

Mr.Việt: 0904121705

Email: viethaipac1975@gmail.com

Fax:

0225 383 5506

Khách Hàng - Đối Tác


TIN TỨC

TIN TỨC

• Đồng hành cùng Cargill Việt Nam mang những ngôi trường mới đến cho học sinh trên mọi miền Tổ Quốc.

 Cargill Cares


 Cargill Cares

• Nghị quyết 21/7/2017 /NQ-HĐQT.
• Nghị quyết 6/6/2017 /NQ-HĐQT.
• Tài liệu kết quả họp ĐHCĐ HPB 2017.
• Tài liệu trước họp HPB 2017.
• Báo cáo thường niên HPB-2016.
• Thông báo thực hiện quyền HPB năm 2017.
• Giấy ủy quyền dự họp cổ đông HPB năm 2017.
• Công ty Cổ phần bao bì PP tuyển dụng.
• Thông báo họp đại hội cổ đông( thay thế) HPB năm 2017.
• Thông báo họp đại hội cổ đông HPB năm 2017.
• Nghị quyết hội đồng cổ đông HPB năm 2017.
• Báo cáo Cổ đông lớn - Cổ đông nước ngoài HPB năm 2016.
• Báo cáo Quản trị HPB năm 2016.
• Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016.
• Biên bản họp HĐQT 15/6/2016
• Nghị quyết 15/6/2016/NQ-HĐQT
• Nghị quyết 04/5/2016/NQ-HĐQT
• Chứng từ đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
   * Biên bản họp
   * Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
   * Báo cáo của ban kiểm soát
   * Báo cáo công tác HĐQT
   * Chương trình đại hội đồng thường niên 2016
   * Nghị quyết đại hội đồng CĐ thường niên 2016
   * Tờ trình đại hội đồng CĐ thường niên 2016
• Báo cáo thường niên 2015
• Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015
• Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
10.Thông báo quyền tham dự ĐHĐCĐ 2016
• Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
   * Trang 1
   * Trang 2
• Báo cáo quản trị Công ty năm 2015
   * Trang 1
   * Trang 2
   * Trang 3
   * Trang 4
• Quyết định 1/12/2015/NQ-HĐQT
Tel : +84 (225) 3783922 - 3856268 - Fax : +84 (225) 3835506 - Email : haipacpphp@vnn.vn